Czech Home       Deutch Home      English Home   Úvod     Návštěvní řád kaple    

AKTUÁLNĚ
Prohlídky
Pořádané akce
Návštěvní řád kaple
Varhany
Z historie
Svatební obřady
Expozice Milana Knoblocha
Koncertní sál
Erbovní sál
Kaple v Toulavé kameře
Fotogalerie
Smiřické svátky hudby

 

Návštěvní řád národní kulturní památky Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

PREAMBULE

Národní kulturní památka Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích a přilehlé prostory (dále jen kaple) jsou majetkem města Smiřice a ve správě Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.

Přesto, že kaple je odsvěcena a slouží tedy k profánním (světským, nenáboženským účelům), je bezpodmínečně nutné, aby měl každý návštěvník na paměti její charakter, význam a důstojnost, a tomu přizpůsobil své chování.

 

A. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO PROHLÍDKY

 1. Prohlídky kaple se konají ve vyhlášených termínech.

 2. Mimo tyto termíny je kaple zpřístupněna pouze organizovaným zájezdům nebo skupinám nad 20 osob po předchozí objednávce na Městském úřadě ve Smiřicích. Přehled vyhlášených termínů a objednaných prohlídek je zveřejňován na internetových stránkách kaple www.kaple.mestosmirice.cz a veřejnost se k těmto termínům může připojit.

 3. Výše vstupného včetně kategorií, kterým je poskytována sleva, je stanovena platným ceníkem Kulturního střediska Dvorana, s.r.o. Nárok na slevu je návštěvník povinen bez vyzvání nahlásit při zakoupení vstupenky a nárok prokázat platným dokladem.

 4. Návštěvní okruhy jsou kaple a stálá expozice sochaře a medailéra Milana Knoblocha.

 5. Cizojazyčný výklad si návštěvník zařizuje na vlastní náklady. Na vyžádání je k dispozici základní popis kaple v jazyce německém a anglickém.

 6. Do kaple je bezbariérový přístup, zvýšené prahy lze překonat pomocí pořadatelem přistavených nájezdů.

 7. Návštěvník kaple je povinen vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji kdykoliv předložit.

 8. Vstup do kaple je možný pouze za přítomnosti průvodců. Návštěvník je povinen řídit se jejich pokyny.

 9. Dítě ve věku do 15 let má do kaple povolen vstup jen v doprovodu dospělého, který zodpovídá za soulad jeho chování s požadavky návštěvního řádu.

 10. Za skupinu školáků plně zodpovídá po celou dobu prohlídky pedagogický dozor, který musí být přítomen v kapli po celou dobu prohlídky či jiné kulturní akce.

 11. Vstup do kaple je zakázán se zvířaty (s výjimkou vodících a asistenčních psů), se zbraněmi, a dále osobám ve znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu nebo osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek.

 12. V kapli jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti (zejména zvláště při pohybu na schodištích, v prostorách se zúženým a sníženým profilem, při chůzi po nerovném a kluzkém povrchu), a dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

 13. Je zakázáno jakkoli kapli poškozovat. Zejména je v ní zakázáno:

  • dotýkat se stěn, umělých mramorů a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a mobiliáři a jakkoli je poškozovat,

  • vstupovat za balustrádu před hlavním oltářem a za ochranné zábrany bočních oltářů,

  • sedat si či stoupat na balustrádu hlavního oltáře a u varhan, na zábradlí v emporách a vstupovat na kazatelnu,

  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audio přístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce a ztěžovat návštěvníkům prohlídku,

  • pořizovat video a audio nahrávky (autorský zákon),

  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,

  • vstupovat s jídlem a nápoji a konzumovat je uvnitř.

 14. Fotografování pro soukromé účely je povoleno pouze s předchozím souhlasem průvodců během prohlídky nebo pořadatelů akce a výhradně bez použití blesku. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje fotografování na základě písemné žádosti Rada města Smiřice.

 

B. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO SVATEBNÍ OBŘADY, POHŘBY, KŘTINY A SPOLEČENSKÉ AKCE

 1. Pro svatební obřady, pohřby, křtiny a společenské akce platí ustanovení bodu A (platné pro prohlídky) obdobně.

 2. V režimu nájmu prostor kaple je nájemce povinen dodržovat i ustanovení daná smlouvou o pronájmu a dbát pokynů pověřeného zaměstnance města Smiřice, provádějícího dozor na akci.

 

C. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nedodržení podmínek obsažených v návštěvním řádu může být důvodem k vykázání z kaple bez náhrady vstupného.

 2. Pro nákup vstupenek na prohlídky a kulturní akce platí Obchodní podmínky Kulturního střediska Dvorana, s.r.o., ve Smiřicích.

 3. Parkování motorových vozidel a odložení jízdních kol je možné na nádvoří. Je zakázáno opírat jízdní kola o zdi budov. Město Smiřice nenese odpovědnost za případné škody na motorových a nemotorových vozidlech.

 4. Velké tašky, nadměrná zavazadla a předměty, mokré pláštěnky a deštníky je návštěvník povinen odložit u pokladny. Úschova je bezplatná.

 5. Odpovědnost za případné škody způsobené návštěvníky v kapli se řídí obecně závaznými předpisy.

 6. Pro ochranu kaple a návštěvníků jsou prostory monitorovány kamerovým systémem.

 7. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během akcí jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v kapli, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením Policie ČR.

 8. Připomínky, stížnosti, pochvaly apod. mohou návštěvníci vepsat do návštěvní knihy umístěné v prostorách pokladny. Návštěvník se v záležitostech týkajících se kaple může obrátit ústně, písemně nebo telefonicky i na Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, tel. 495 809 010, e-mail: podatelna@mestosmirice.cz.

 9. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit Rada města Smiřice.

 10. Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Smiřice dne 25.05.2016 pod číslem usnesení 102/2016 a nabývá účinnosti dnem 26.05.2016.